ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΛΟΤ 1435

Το ΕΛΟΤ 1435 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το ΕΛΟΤ 1435 αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των «επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας». Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

Το ΕΛΟΤ 1435 εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) και συγκεκριμένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3.

Στον Ν. 3688/2008 προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1435 για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1435.