ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, παρέχει ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο συμμόρφωσης για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη με βάση τη λογοδοσία. Στο επίκεντρο αυτού του νέου νομικού πλαισίου βρίσκονται για πολλούς οργανισμούς οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, οι οποίοι θα διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.


Παρέχουμε υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR, οι οποίες περιλαμβάνουν :

Αρχική Συμμόρφωση

• Έλεγχος υποδομών και οργανωτικής δομής
• Συγκέντρωση Πληροφοριών και Δεδομένων – Χαρτογράφηση Δεδομένων
• Εκπόνηση Τεκμηρίωσης Προστασίας Δεδομένων
• Εφαρμογή Προστασίας Δεδομένων
• Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού
• Έλεγχος εφαρμογής

Περιοδικό έλεγχο συμμόρφωσης
• Επικαιροποίηση Τεκμηρίωσης Προστασίας Δεδομένων
• Επιθεώρηση συμμόρφωσης
• Έκθεση μη συμμορφώσεων και εκπόνηση πλάνου διορθώσεων

Εκπαίδευση προσωπικού
• Εισαγωγή στο Εθνικό- Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
• Βασικοί Ορισμοί
• Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Αρχές, Νομιμότητα
• Τα Δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων
• Εισαγωγή στον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία
• Η Ασφάλεια της επεξεργασίας
• Λογοδοσία
• Παροχή πληροφοριών
• Συμμόρφωση προς τις Εποπτικές Αρχές
• Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Προστασίας Δεδομένων, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr