Επιχειρησιακή Συνέχεια - ISO 22301

Το νέο ISO 22301, καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Το πρότυπο ISO 22301 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες οι οποίες που λειτουργούν σε περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και το δημόσιο, όπου η ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον οργανισμό αλλά και για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δίνοντας έμφαση στην οργανωτική ικανότητα επανάκαμψης.

Μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, με βάση τις αρχές του ISO 22301, η επιχείρηση προλαμβάνει δυσλειτουργίες και προστατεύεται από τις συνέπειες πιθανών εξαιρετικών γεγονότων, όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, μία αποτυχία του πληροφορικού του συστήματος, ή ακόμη και μια απεργία και να συνεχίσει, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, να παρέχει τα προϊόντα του ή τις υπηρεσίες του στη βάση προκαθορισμένου επιπέδου.

Σκοπός της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι:

• Η συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, σχετικές με το αντικείμενό της

• Η τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας

• Καταγραφή τυχόν κινδύνων και απειλών και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στην επιχειρηματική του λειτουργία

• Η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας

• Καταγραφή οικονομικών επιπτώσεων της εταιρίας σε περίπτωση αποδιοργανωτικού περιστατικού, μέσω της εφαρμογής Ανάλυση των Επιπτώσεων στην Επιχείρηση (BIA).

• Εκπόνηση Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRP), προσδιορίζοντας τους μηχανισμούς που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση αποδιοργανωτικού περιστατικού.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από :

• Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22301

• Τον καθορισμό στόχων Επιχειρησιακής Συνέχειας στις λειτουργίες της με σκοπό την οργανωτική ικανότητα επανάκαμψης

• Τον καθορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων

• Τον έλεγχο των υπηρεσιών και των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

• Τη δημιουργία ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.

• Τη δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να βελτιώνεται το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22301.