Καταπολέμηση της Δωροδοκίας - ISO 37001

Το νέο ISO 37001, καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας. Το πρότυπο ISO 37001 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις απαιτήσεις για μία εταιρία να δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

Μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας, με βάση τις αρχές του ISO 37001, η επιχείρηση καλλιεργεί ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός της επιχείρησης, ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών της εταιρίας.

Σκοπός της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας είναι:

• Η συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, σχετικές με το αντικείμενό της

• Η τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας

• Καταγραφή εκτενών περιγραφών επιλογών δράσης για την προληπτική καταπολέμηση της διαφθοράς ώστε να βελτιώσει την εκτίμηση των κινδύνων και να είναι πιο αξιόπιστος και συνεπώς να υπογράφει ευκολότερα συμφωνίες με άλλες εταιρίες.

• Η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα καταπολέμησης της Δωροδοκίας, προωθώντας τη νοοτροπία καταπολέμησης της δωροδοκίας ώστε να μην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών.

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης των συνεπειών της δωροδοκίας και αύξηση της ικανότητάς του να ανιχνεύει κάποια απάτη, ώστε να βελτιώσει τις οικονομικές του επιδόσεις με το να αρνείται να πληρώσει δωροδοκίες.

• Αποφυγή δυσφήμισης που μπορεί να προκληθεί από τη συμμετοχή του σε κάποια δωροδοκία και έτσι να συμβάλλει στην διατήρηση της καλής του φήμης.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από :

• Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001

• Τον καθορισμό στόχων καταπολέμησης της Δωροδοκίας στις λειτουργίες της με σκοπό την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια

• Τον καθορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων

• Τον έλεγχο των υπηρεσιών και των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

• Τη δημιουργία ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.

• Τη δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να βελτιώνεται το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας

To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος της καταπολέμησης της Δωροδοκίας, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 37001.