ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Υ.Α.  1348/2007

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και στο βαθμό της τρέχουσας οργανωτικής υποδομής, ο σχεδιασμός και θέση σε εφαρμογή συστήματος Aρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την Ορθή πρακτική διανομής, που καθιερώνει η ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348, περιλαμβάνει: 

 • την πλήρη εξέταση των απαιτήσεων της ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348
 • την χρήση αυτούσιων διαδικασιών, εντύπων και αρχείων από την τρέχουσα οργανωτική και πληροφορική υποδομή που εφαρμόζει η εταιρεία

 Επιπλέον η υλοποίηση γίνεται με γνώμονα: 

 • την ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητας της εταιρείας
 • τη μειώση του εμπλεκόμενου προσωπικού
 • τη συχνότητα εμπλοκής του προσωπικού
 • την ευελιξία και ευχρηστία των εντύπων, αλλά και την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών αρχείων
 • την εφαρμοσιμότητα και αξιοπιστία των διαδικασιών

 

Η ανάπτυξη στηρίζεται σε :

 • μεθοδολογίες που προτείνει ο ISO με πρότυπα που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 •  μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας
 •  σε τεχνογνωσία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 •  σε τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τους πόρους και τις μεθόδους
 •  εθνική και κοινοτική νομοθεσία

 

To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Aρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την Ορθή πρακτική διανομής, που καθιερώνει η ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr