ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001:2015 σκοπεύει, μέσω της ποιοτικής διασφάλισης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη με δεδομένη την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων.


Παρέχεται η υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται ότι :
- επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις
- εντοπίζονται οι διεργασίες που χρειάζονται για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και την εφαρμογή τους σε όλη την έκταση της επιχείρησης
- προσδιορίζεται η σειρά και η αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών
- καθορίζονται κριτήρια και μέθοδοι που χρειάζονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικά
- υπάρχει διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών
- παρακολουθούνται, να μετρώνται και να αναλύονται οι διεργασίες αυτές και
θέτονται σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών αυτών.
 
Κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
- η πλήρης εξέταση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015
- η εξαίρεση απαιτήσεων, που δύνανται να εξαιρεθούν και που δεν απαιτούνται από τις διεργασίες,  η ενσωμάτωση διαδικασιών, τεκμηρίωσης και αρχείων που ήδη εφαρμόζονται και τηρούνται.

To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 9001:2015 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr