ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ISO 39001

Το νέο ISO 39001, καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Το πρότυπο ISO 39001 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται στόλο οχημάτων για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και διαχειριστές οδικών δικτύων.

Μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, με βάση τις αρχές του ISO 39001, η επιχείρηση μπορεί πλέον να αποδεικνύει προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, κράτος, κοινωνία) πως πράττει το καλύτερο δυνατό για την μείωση των οδικών ατυχημάτων.


Σκοπός της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας είναι:

• Η συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, σχετικές με το αντικείμενό της

• Η τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας

• Η επιλογή οδηγών και συνεργατών, κατάλληλα εκπαιδευμένων, οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία και η νομοθεσία

• Η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Οδικής Ασφάλειας

• Η χρήση του κατάλληλου, αξιόπιστου, πιστοποιημένου και σύγχρονου εξοπλισμού

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από :

• Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001

• Τον καθορισμό στόχων Οδικής Ασφάλειας στις λειτουργίες της με σκοπό την ενίσχυση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών

• Τον καθορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων

• Τον έλεγχο των υπηρεσιών και των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

• Τη δημιουργία ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.

• Τη δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να βελτιώνεται το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής ΑσφάλειαςTo CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 39001.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 9001                    ISO 13485 
ISO 27001                  GDPR
ISO 45001                  ISO 14001
ISO 22000                  ISO 39001

CERTWAY E.E.

Τηλ: 213 038 1235

Email: sales@certway.gr