ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ISO 45001

Το πρότυπο ISO 45001 παρέχει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), ώστε να καθιστά ικανό κάποιον οργανισμό να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοση του.

Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία επιθυμεί να:

  •  καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ. ώστε να εξαλείψει ή να ελαχιστοποιήσει την επικινδυνότητα για τους εργαζόμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, που μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους της ΥΑΕ, οι οποίοι σχετίζονται με τις δραστηριότητες του.
  • να εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει διαρκώς ένα σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ.
  • να διασφαλίζει τη δική του συμμόρφωση με την δηλωμένη του πολιτική για την ΥΑΕ.
  • να επιδεικνύει αυτή τη συμμόρφωση σε άλλους,
  • να επιδιώκει την πιστοποίηση / καταχώρηση σε μητρώο του συστήματος του για τη διαχείριση της ΥΑΕ από έναν εξωτερικό οργανισμό ή
  • να πραγματοποιεί έναν αυτοπροσδιορισμό και μία διακήρυξη της συμμόρφωσης με αυτό το πρότυπο


Όλες οι απαιτήσεις των προτύπων αυτών αποσκοπούν στο να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ. Η έκταση της εφαρμογής εξαρτάται από παράγοντες, όπως η πολιτική στην ΥΑΕ του οργανισμού, η φύση των δραστηριοτήτων του, οι διακινδυνεύσεις και η πολυπλοκότητα των λειτουργιών του. Αυτά τα πρότυπα αποσκοπούν στο να καλύψουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και όχι την ασφάλεια προϊόντων και διεργασιών.

 

To CERTWAY® Software υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 45001.